پشت صحنه انتظار توله های شیر شیر ماده بعد از حمله به ویلدبیست (گوزن یالدار) و زمین انداختن آن با کمک شیر ماده دیگر توله های شیر به سمت طعمه مبان

0 ۲۹ فروردین ۱۳۹۷