خانمی در اثر پاره شدن کیسه آبش مجبور به زایمان در مترو شد و افسران پلیس بالاجبار ماما شدند مطالب پزشکی ❌

0 ۱۱ خرداد ۱۳۹۵